CCC

Polityka prywatności

 

Niniejsza deklaracja prywatności określa sposoby przetwarzania danych osobowych Klientów, Pracowników, Dostawców oraz Inwestorów przez CCC S.A. i spółki zależne.
Grupa CCC jest świadoma unijnej reformy w obszarze danych osobowych wynikającej z ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).
Grupa CCC przywiązuje dużą wagę do prywatności. Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z zasadami wskazanego rozporządzenia oraz przepisów obowiązujących na rynkach krajowych.

Podmiot odpowiedzialny i obowiązek informacyjny

Zawsze w przypadku przetwarzania danych osobowych Grupa CCC wypełniając obowiązek informacyjny wobec osoby, której dane dotyczą podmiot odpowiedzialny (Administratora danych osobowych, zgodnie z art. 4 ust 7 RODO).
Wypełniając w.w. obowiązek informacyjny Grupa CCC kieruje się zasadami wynikającymi z art.13 RODO, czyli:

 • wskazuje tożsamość i dane kontaktowe Administratora danych;
 • cele i podstawę prawną przetwarzania danych;
 • informuje o odbiorach danych (jeżeli taka sytuacja występuje);
 • wskazuje okres przechowywania danych;
 • informuje o prawach przysługujących osobie, której dane dotyczą;
 • informuje o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz podaje dane kontaktowe do tego organu.

Zakres zbieranych danych osobowych

Zakres danych osobowych, które przetwarza CCC S.A. lub jej spółki zależne wynika każdorazowo z celu przetwarzania tych danych.

Zakres danych jest zawsze wskazany w klauzulach informacyjnych.

Zasady przetwarzania danych osobowych

Grupa CCC przestrzega zasad przetwarzania danych osobowych wynikających z art. 5 RODO takich jak:

 • zgodności z przepisami, rzetelności i przejrzystości;
 • ograniczenia celu przetwarzania;
 • prawidłowości przetwarzania;
 • ograniczenia przetwarzania;
 • przetwarzania danych w sposób bezpieczny, przy użyciu środków gwarantujących integralność i poufność;
 • rozliczalność.

Przetwarzanie danych osobowych przy wsparciu podmiotów trzecich

Grupa CCC oraz spółki zależne kontrolują przepływ danych osobowych do firm trzecich. Przekazanie danych następuje zgodnie z zasadami wynikającymi z art.28 RODO. W szczególności CCC posiada wiedzę na temat tego komu, na jakich zasadach i w jakim zakresie przekazało dane.
Grupa kontroluje także sposób postępowania z danymi po zakończeniu współpracy z firmą trzecią.

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z zasadami wynikającymi z rozdziału III RODO Grupa CCC informuje osoby, których dane dotyczą o zakresie przysługujących im praw. Grupa CCC przy każdym zbieraniu danych osobowych od osoby, której dane dotyczą informuje podmiot danych o takich prawach jak:

 • prawo do informacji o zakresie przetwarzanych danych;
 • prawo do sprostowania danych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 • obowiązek powiadomienia o sprostowaniu;
 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo do niepodlegania profilowaniu (Grupa CCC zawsze informuje o tym, czy przekazane dane osobowe podlegają profilowaniu).

Realizacja wniosków osób, których dane dotyczą jest określona wewnętrznymi instrukcjami Grupy CCC.


Polkowice 23.05.2018r.

 

Jak oceniasz
stronę kariery CCC?